TOP
Vi?n NghiĂªn C?u PhĂ¡t Tri?n Kinh T? & GiĂ¡o D?c

?Ă o t?o giĂ¡o d?c, ?Ă o t?o gi?ng viĂªn, vi?n nghiĂªn c?u giao d?c Huy?n GĂ² D?u t?nh Tay Ninh, ?Ă o t?o cĂ¡c ngĂ nh ngh?

Vi?n nghiĂªn c?u vĂ  ?Ă o t?o giĂ¡o d?c Huy?n gĂ² d?u t?nh tay ninh, ?Ă o t?o c?p b?ng - ch?ng ch? cĂ¡c chuyĂªn ngĂ nh, ?Ă o t?o giĂ¡o d?c t? xa t?i t?nh tay ninh vĂ  cĂ¡c t?nh thĂ nh lan c?n

?
CEO---Giam-Doc-Dieu-Hanh

CEO - GiĂ¡m ??c ?i?u HĂ nh

B?n ?ang trên ???ng ??n ??nh c?a thành công! Vi?c c? g?ng không m?c ph?i sai l?m khi qu?n lý c? m?t công ty là m?t th? thách không h? d? dàng.

CFO---Giam-Doc-Tai-Chinh

CFO - GiĂ¡m ??c TĂ i ChĂ­nh

Ngày nay, công vi?c c?a m?t Giám ??c tài chính trong các doanh nghi?p hay t?p ?oàn không ch? ?òi h?i chuyên môn v? m?t tài chính.

CCO---Giam-Doc-Kinh-Doanh

CCO - GiĂ¡m ??c Kinh Doanh

Ch??ng trình ?ào t?o CCO c?a IABM ???c thi?t k? b?i các chuyên gia ??u ngành t?i Vi?n K? toán và Qu?n tr? doanh nghi?p k?t h?p cùng Hi?p h?i các nhà qu?n lý Anh qu?c (AMA) nh?m.

CHRO---Giam-Doc-Nhan-Su

CHRO - GiĂ¡m ??c Nhan S?

Giám ??c nhân s? (Chief Human Resources Officer – CHRO) ???c xem là nhà c? v?n chi?n l??c, nhà qu?n lý tài s?n nhân l?c c?a m?t t? ch?c. Giám ??c nhân s? c?ng là ng??i.

Chuyen-Vien-Ke-Toan-Tin-Hoc---PAIT

ChuyĂªn ViĂªn K? ToĂ¡n Tin H?c - PAIT

N?n kinh t? và công ngh? thông tin không ng?ng thay ??i nên nh?ng khóa h?c chuyên viên k? toán tin h?c ng?n h?n không ch? mang ??n cho các b?n ki?n th?c c?p nh?t nh?t v? nh?ng.

Chuyen-Vien-Ke-Toan

ChuyĂªn ViĂªn K? ToĂ¡n

Theo m?t cu?c kh?o sát m?i c?a Úc v? ti?n l??ng, th? tr??ng lao ??ng ?ang dành nh?ng ?u ái cho các chuyên gia, chuyên viên k? toán – thu?. N?u b?n có các b?ng c?p liên.

Ke-Toan-Tong-Hop-Thuc-Te

K? ToĂ¡n T?ng H?p Th?c T?

N?u b?n có ki?n th?c v? k? toán, ??c bi?t là k? toán t?ng h?p th?c t? thì s? là b?n s? không ph?i lo b?t k? ?i?u gì v? vi?c tìm vi?c trong t??ng lai. K? toán t?ng h?p.

Quan-Tri-Nhan-Su-Chuyen-Nghiep

Qu?n Tr? Nhan S? ChuyĂªn Nghi?p

D??i con m?t c?a nhà qu?n tr? nhân s? thì “tài s?n” l?n nh?t c?a doanh nghi?p chính là con ng??i. B?i ch? khi b?n quy t? ???c nh?ng nhân tài s? giúp công ty phát tri?n.

Chung-Chi-Nganh-Nghe-Thue

Ch?ng Ch? NgĂ nh Ngh? Thu?

S? h?u ki?n th?c và ch?ng ch? hành ngh? thu? s? mang ??n cho b?n nhi?u c? h?i ngh? nghi?p khác nhau, b?i vì thu? là m?t ph?n không th? tách r?i kh?i b?t k? ngành ngh? kinh.

Ke-Toan-Doanh-Nghiep-Va-Khai-Bao-Thue

K? ToĂ¡n Doanh Nghi?p VĂ  Khai BĂ¡o Thu?

B?t k? doanh nghi?p nào c?ng ??u c?n nhân viên k? toán doanh nghi?p và khai báo thu? gi?i. Nh?ng v?i áp l?c công vi?c và hàng tá nh?ng vi?c không tên làm b?n không th? c?p.

Ke-Toan-So-Sach-Thu-Te---Ung-Dung-Phan-Mem-Misa---KT04

K? ToĂ¡n S? SĂ¡ch Th? T? & ?ng D?ng Ph?n M?m Misa - KT04

K? toán s? sách th?c t? & ?ng d?ng ph?n m?m Misa ?ang là công c? h? tr? giúp b?n hoàn thành t?t công vi?c c?a mình. Ph?n m?m Misa c?ng không ng?ng n&acacirc;ng c?p ?? mang ??n nh?ng.

Ke-Toan-Nang-Cao---KT02

K? ToĂ¡n Nang Cao - KT02

Theo m?t cu?c kh?o sát m?i c?a Úc v? ti?n l??ng, th? tr??ng lao ??ng ?ang dành nh?ng ?u ái tích c?c cho các chuyên gia k? toán – thu?, ??c bi?t là nh?ng k? toán có thêm.

Ke-Toan-Va-Tai-Chinh-Danh-Cho-Lanh-Dao

K? ToĂ¡n VĂ  TĂ i ChĂ­nh DĂ nh Cho L?nh ??o

Ch??ng trình “K? toán và tài chính dành cho lãnh ??o” trang b? cho nhà ?i?u hành kh? n?ng ??a ra nh?ng quy?t ??nh tài chính k?p th?i và sáng su?t.

Lap-Bao-Cao-Tai-Chinh-Va-Quyet-Toan-Thue---KT05

L?p BĂ¡o Cao TĂ i ChĂ­nh VĂ  Quy?t ToĂ¡n Thu? - KT05

K? n?ng l?p báo cáo tài chính & quy?t toán thu? là nh?ng k? n?ng c?n thi?t cho b?t k? ai mu?n làm vi?c trong l?nh v?c k? toán và tài chính. B?n ch? h?c chuyên v? k?.

He-Thong-Quan-Ly-Ke-Toan-Tren-Excel---KT03

H? Th?ng Qu?n Ly K? ToĂ¡n TrĂªn Excel - KT03

Excel là m?t công c? giúp cho các k? toán viên có th? d? dàng qu?n lý và thao tác công vi?c c?a mình và m?t khóa h?c qu?n lý k? toán trên Excel là c?n thi?t cho b?t k? k? toán viên.

Ke-Toan-Can-Ban---KT01

K? ToĂ¡n C?n B?n - KT01

Theo m?t cu?c kh?o sát m?i c?a Úc v? ti?n l??ng, th? tr??ng lao ??ng ?ang dành nh?ng ?u ái tích c?c cho các chuyên gia k? toán – thu?, nh?ng ng??i có ki?n th?c v?.

Ke-Toan-Truong-Doanh-Nghiep

K? ToĂ¡n Tr??ng Doanh Nghi?p

K? toán tr??ng ???c ví nh? chi?c la bàn c?a nh?ng con tàu gi?a ??i d??ng, n?u chi?c la bàn không ho?t ??ng ?úng cách, con tàu v?n có th? ch?y nh?ng s? khó mà xác ??nh.

Thue-Va-Khai-Bao-Thue---TH01

Thu? VĂ  Khai BĂ¡o Thu? - TH01

M?i doanh nghi?p ?? c?n nh?ng nhân viên thu? và khai báo thu? gi?i ?? gi?i quy?t các v?n ?? thu? không ch? liên quan ??n nhà n??c mà còn ph?i gi?i quy?t các v?n ?? thu?.

?

CEO – GiĂ¡m ??c ?i?u HĂ nh

H?c Phí: 16.500.000 VND

Ngày khai gi?ng: 17/10/2017

CFO – GiĂ¡m ??c TĂ i ChĂ­nh

H?c phí: 16.500.000 VND

Ngày khai gi?ng: 25/10/2017 15/10/2017

CCO – GiĂ¡m ??c Kinh doanh

H?c phí: 13.000.000 VND

Ngày khai gi?ng: 24/10/2017

CHRO – GiĂ¡m ??c Nhan S?

H?c phí: 12.500.000 VND

Ngày khai gi?ng: 12/10/2017

ChuyĂªn viĂªn k? toĂ¡n tin h?c – PAIT

H?c phí: 10.300.000 VND

Ngày khai gi?ng: 12,13/10/2017 & 26,27/10/2017

ChuyĂªn viĂªn k? toĂ¡n

H?c phí: 8.500.000 VND

Ngày khai gi?ng: 12,13/10/2017 & 26,27/10/2017

?
Quan-Ly-Cho-Lanh-Dao-Cap-Cao

Qu?n Ly Cho L?nh ??o C?p Cao

Qu?n lý ?ào t?o b?i d??ng cán b? ch? ch?t cho doanh nghi?p là m?c tiêu ??u ngành.

Quan-Ly-Thuong-Hieu

Qu?n Ly Th??ng Hi?u

Qu?n lý ?ào t?o b?i d??ng cán b? ch? ch?t cho doanh nghi?p là m?c tiêu ??u ngành.

Ky-Nang-Quan-Ly

K? N?ng Qu?n Ly

Qu?n lý ?ào t?o b?i d??ng cán b? ch? ch?t cho doanh nghi?p là m?c tiêu ??u ngành.

Dao-Tao-Tap-Huan-Nhan-Su

?Ă o T?o T?p Hu?n Nhan S?

Qu?n lý ?ào t?o b?i d??ng cán b? ch? ch?t cho doanh nghi?p là m?c tiêu ??u ngành.

Quan-Ly-Cap-Trung-Danh-Cho-Doanh-Nghiep

Qu?n Ly C?p Trung DĂ nh Cho Doanh Nghi?p

Qu?n lý ?ào t?o b?i d??ng cán b? ch? ch?t cho doanh nghi?p là m?c tiêu ??u ngành.

?
Th?ng tin ?ang ???c c?p nh?t
Th?ng tin ?ang ???c c?p nh?t

LiĂªn h?

VI?N NGHIÊN C?U GIÁO D?C Á CHÂU

Tr? s? chính: 278 Hùng V??ng, ?p Xóm M?i, Xã Thanh Ph??c, Huy?n Gò D?u, T?nh Tây Ninh

?T: 0933 181 729

WWW.IDE.EDU.VN

Gi?i thi?u

    Th?ng tin ?ang ???c c?p nh?t

H?c viĂªn

    Th?ng tin ?ang ???c c?p nh?t
IDE GROUP
H? Th?ng C?a chĂºng t?i !